Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze lezing.
Organisatie
We zijn in het zo verdeelde kerkelijk landschap een kleine groepering. Ons kerkgenootschap onderschrijft de algemeen aanvaarde symbolen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en wil zich als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in ons denken en doen. Wij geloven dat de inrichting van de gemeente hetzelfde dient te zijn, als die in de eerste eeuw, zoals de Heere Jezus Christus geordend heeft en door Zijn apostelen is beschreven in Zijn Woord. Echter voor alle duidelijkheid: de apostolische kerk is beslist niet de alleenzaligmakende kerk.
Voor meer informatie, zie de website van de Hersteld Apostolische Zendingkerk.
Gebed
Wij vragen eenieder deze lezing in zijn of haar gebeden te gedenken, opdat de onderlinge eenheid en liefde gevonden mag worden en de kennis van de Heer toe mag nemen.

Het besluit om deze voordracht voor te bereiden, komt voort uit onze grote bezorgdheid over de voortgaande verwereldlijking onder de christenen in ons land. Want we kunnen toch niet lijdzaam toezien dat antichristelijke stromingen onze broeders en zusters verleiden?
Daarom willen we proberen hen weer te bereiken met het aloude Woord, de door God geopenbaarde onfeilbare Heilige Schrift, opdat ze opnieuw kunnen begrijpen wat de toekomst is die Jezus Christus ons heeft beloofd.
Verder zouden we tevens belangstelling kunnen kweken voor de uitingen van de Geest, het hedendaags profetisch getuigenis, waardoor de Heer ons vertroost, vermaant, aanwijzingen geeft en toekomende dingen openbaart. Op deze tweevoudige wijze wordt thans het Nederlandse volk door de Heer vermaand terug te keren tot de ‘oude paden’ (Jeremía 6:16) en zich voor te bereiden op de wederkomst van Zijn Zoon. Dit zal de inhoud zijn van de lezing die u wordt aangeboden.

Met dit initiatief streven we naar een ontmoeting tussen mensen van verschillende kerken, parochies en gemeenten, kortom met gelovigen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en met elkaar willen nadenken over de toekomst die onze Heere Jezus Christus ons heeft beloofd én hoe we de verlaters van het Vaderhuis hierbij weer kunnen betrekken.

We hopen met elkaar in gesprek te komen, opdat we van elkaar kunnen leren en ontdekken dat over kerkmuren heen ons veel samenbindt, met name ook de bezorgdheid over de secularisatie van de Nederlandse samenleving.

We hopen dat het thema en karakter van de voordracht u aanspreekt. Wij ontmoeten u graag persoonlijk, zodat ook uw mening gehoord zal worden.